Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi

Toplumsal gelişim evreleri çağlar boyunca belli dinamikler etrafında sürmüştür. 21.yy’ın gelişim dinamiği ise “gençlik ve sürdürülebilirlik”tir. Toplumun sürdürülebilir olması yaşamın sürdürülebilir olmasıdır. Bu bağlamda toplumsal dinamiklerin istenilen düzeyde gerçekleşmesi için gençlerin yaşamın her alanında aktif olması gerekmektedir. “Gençler Geleceğimizdir” söylemi, gençleri yaşamın dışında bir yerde konumlandırarak aktif katılımın önüne geçmektedir. Gençlik Meclisi, “yarınlarımız için bugün sorumluluk alma” ilkesi çerçevesinde başkent Ankara’nın her noktasında ve her alanında inisiyatif almaktadır. Siyaset üstü bir perspektif geliştirerek farklılıkların bir arada işlevsel boyutları ön plana çıkarmıştır. Başkent Ankara’nın gençlikle yükseleceğine olan inancımız, kutuplaşmanın arttığı dönemlerde bizleri bir arada hepimiz için sorumluluk üstlenmeye davet etmektedir. Ankara nüfusunun yaklaşık %20’lik kesimini oluşturan gençlerin bir arada Ankara’ya dair geliştirecek politikalarda rol alma, gençlerin sosyo-ekonomik düzeylerinde iyileştirmeleri geliştirmek amacıyla farklı disiplinlerden farklı kültürlerden gençlerin bir arada bulunması ile kurulmuştur. Katılımcılığın en yüksek boyutlarını temsil etmek ve “genç dostu Ankara” şiarıyla ortak akıl vurgusunu ön plana çıkarmaktadır. Gençlik Meclisi gençlerin bilgi ve becerilerinin yanında gelecekten beklentileri ile faaliyetler yürütmektedir. Bu bağlamda Başkent Gençlik Meclisi ilkeleri;
 

Şeffaflık: Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde şeffaflık esas alınır. Yapacağı bütün etkinlikleri üyelerine duyurarak üyelerinin düşüncelerini alır ve katılımlarını sağlar. Bilgi paylaşımını tarafsız, koşulsuz ve eşit yapar.

Temsil: Gençlik Meclisi, yerel yönetişim sürecindeki karar alma mekanizmalarında kent gençliği adına söz sahibi olan temsili yapıdır. Ancak Başkent Gençlik Meclisi siyasi ve ekonomik güçlerden ve bunlar doğrultusundaki fikirlerden bağımsız olup bu doğrultudaki hiçbir güç ile dikey veya yatay ilişki içine giremez.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Gençlik Meclisi çalışmalarında toplumsal cinsiyet eşitliği esastır. Başkent Gençlik Meclisi, organlarında temsilde ve faaliyetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin dengesinin sağlanmasına dikkat eder.

Gönüllülük: Başkent Gençlik Meclisi çalışmalarının tümünde gönüllülüğü esas alır. Ticari kâr amacı güden herhangi bir çalışma içerisine girmez. Kent içerisinde gençlerde gönüllülüğün gelişmesini ve yayılmasını teşvik eder.

Bireysel Kapasite Gelişimi: Gençlerin bireysel kapasite gelişimini sağlayacak eğitsel, sosyal içerikli çalışmalar kent gençliğinin sesini yükseltir ve her türlü politika oluşturma sürecinde gençlik boyutunun da dikkate alınmasını sağlar.

Sosyal Sorumluluk: Kentleşme sorunlarının artarak farklılaştığı günümüzde gençlerin çevrelerindeki sorunları sahiplenerek çözüm önerileri sunması, uygulama süreçlerine ve sonuçların takibine etkin katılımı hedeflenir. Sosyal sorumluluk faaliyetleriyle gençlerin bilinçli farkındalık duygularının gelişimi esastır.

Kentin Yaşam Kalitesinin Arttırılması: Başkent Gençlik Meclisi, kentsel kalkınma politikalarına gençlik bakış açısı kazandıran öneriler geliştirerek görüşlerini yerel yönetim birimlerine sunar.

Sürdürülebilirlik: Başkent Gençlik Meclisi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda politikalar geliştirilmesini esas alır. Bu bağlamda çalışmalar yürütür, farkındalık yaratarak yerel, ulusal ve küresel çapta faaliyetler yürüterek sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Yönetişim: Başkent Gençlik Meclisi iyi yönetişim doğrultusunda yerel ortaklarla işbirliği içerisinde, kent kararlarının alınması ve uygulanması süreçlerinde kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunur.

Çözümde Ortaklık: Başkent Gençlik Meclisi gençlerin sorunlarının çözümünde başta Kent Konseyi olmak üzere konuyla ilgili tüm yerel aktörler ile ortaklık anlayışı içerisinde faaliyetlerde bulunur.

Katılımcılık: Başkent Gençlik Meclisi, karar alma süreçleri başta olmak üzere yürütülen tüm faaliyetlerinde bileşenlerinin demokratik katılımını esas alır. Demokrasi kültürünün oluşturulması amacıyla alınan kararlardan ve yürütülen faaliyetlerden önce/faaliyet esnasında ve sonrasında geri dönütleri dikkate alır.

Siyaset Üstü: Başkent Gençlik Meclisi, tüm siyasi parti ve ideolojilere eşit mesafede tüm gençlerin geleceği için çalışmalarda bulunur. İnanç, etnik, ideolojik, coğrafik tüm farklılıkları bünyesinde barındırıp gençlerin yaşama aktif katılımını önceler. Siyasi partilerin gençlik meclisinde örgütlenmesine izin vermez. Başkent Gençlik Meclisinde herhangi bir siyasi partinin ağırlığı gözlenirse meclis kendini fesheder. Siyasi partiler, gençlik politikalarını kendi gençlik kolları ile birlikte yürütürken Başkent Gençlik Meclisinde katılım ve demokratik ilkeler çerçevesinde oluşturulmuş raporlardan yararlanabilirler.

Gençlik Meclisi Alt Çalışma Grupları:

— AR-GE ve İnovasyon Çalışma Grubu
— İstatistik ve Veri Çalışma Grubu
— Kariyer ve İstihdam Çalışma Grubu
— Lise Çalışma Grubu
— İklim, Çevre ve Doğa Çalışma Grubu
— Sosyal Farkındalık Çalışma Grubu
— Sürdürülebilir Kent Tasarımı Çalışma Grubu